Full Parroquial
Basílica de la Puríssima Concepció

* Obligatori

D'acord amb que disposa el Reglament (EU) 2016/679, del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digital us informem de que: El responsable del tractament és la PARRÒQUIA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ, amb domicili al carrer Aragó nº 299 i carrer de Roger de Llúria nº 70, 08009 Barcelona i correu electrònic parroquiaconcepciobcn@gmail.com. La finalitat del tractament consisteix a gestionar la informació necessària per realitzar el servei. La vostra informació s’eliminarà un cop hagi finalitzat el servei, sempre respectant els terminis de conservació establerts reglamentàriament. Els destinataris de la informació són: el personal propi del responsable del tractament degudament autoritzat pel Sr. Rector, els proveïdors que calen per complir les obligacions assolides de la parròquia i les administracions públiques en l'àmbit de les seves competències. Teniu dret a exercir els drets d'accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el tractament, a oposar-vos al tractament, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació, a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat i a revocar totalment o parcialment, el consentiment que atorgueu quan signeu aquest document. Més informació: https://www.parroquiaconcepciobcn.org/ca/politica-de-privacitat

Email Marketing Powered by Mailchimp